หน้าหลัก
วิธีการเล่น
กลยุทธ์เบื้องต้น
เทคนิคการเล่น
เกมที่น่าสนใจ
บันทึกหมาก
เว็บบอร์ดเก่า
การเปิดหมาก
กระดานโอเทลโล่
แกลลอรี่
โอเทลโล่ลิงก์
โปรโมตเว็บไซต์

สั่งซื้อกระดานโอเทลโล่
กลยุทธ์เบื้องต้น พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธรรมธร ไกรก่อกิจ (Zen)   

1. รู้จักกับชื่อของตำแหน่งต่างๆบนกระดานโอเทลโล่

Start Position                  North East West South           Up Down Left Right

รูปที่ 1.1 แสดงตำแหน่งเริ่มต้นเกม และทิศทางของกระดาน

กระดานโอเทลโล่มาตรฐาน จะมีจำนวนช่อง 8x8 (ทั้งหมด 64 ช่อง) การเริ่มต้นเกมทั้งสองฝ่ายต้องนำหมากมาวางดังรูปที่ 1.1เสมอ

ในตำราโอเทลโล่ของทางตะวันตกส่วนใหญ่มักจะเรียกโซนต่างๆบนกระดานตามทิศ คือ เหนือ ใต้ ออก ตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งอาจจะไม่คุ้นกับคนไทยเท่าไรนัก เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น เราอาจจะเรียกตามทิศทางคือ บน ล่าง ซ้าย ขวา

Orientation

รูปที่ 1.2 ตำแหน่งบนกระดาน

ตำแหน่งบนกระดาน โดยทั่วไปจะกำหนดแถวแนวนอนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-H) และคอลัมน์ด้วยตัวเลข (1-8)เสมอ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1.2 เราจะเรียกหมากดำที่อยู่ด้านบนว่า หมากดำในตำแหน่งC2 หมากขาวที่อยู่ทางขวาว่าหมากขาวในตำแหน่งG4 และหมากดำที่อยู่ด้านล่างว่า หมากดำในตำแหน่งD6

มุม (Corners) คือ ตำแหน่งที่อยู่บริเวณมุมของกระดาน ดังรูปที่ 1.3 ส่วนที่ไฮไลท์สีเหลืองจะเรียกว่ามุม คือ ตำแหน่ง A1, H1, A8, H8

ขอบ (Edges) คือ ตำแหน่งที่อยู่บริเวณริมนอกสุดของกระดานที่ไม่ใช่มุม ดังรูปที่ 1.3 ส่วนที่ไฮไลท์สีแดงจะเรียกว่า ขอบ ซึ่งมีทั้งหมด 24 ช่อง

Corners and Edges

รูปที่ 1.3 แสดงตำแหน่งมุมและขอบ

แนวทแยงหลัก (Main Diagonal) คือ แนวทแยงมุมของกระดานซึ่งประกอบด้วยสองแนว คือ A1-H8 และ H1-A8 ดังรูป

Main Diagonal Line

รูปที่ 1.4 แสดงแนวทแยงหลัก

Sweet Sixteen คือ ตำแหน่ง 4x4 กลางกระดาน ดังรูปที่ 1.5 ชื่อ Sweet Sixteen หมายถึง 16 ช่องที่ไม่อันตรายเท่าไรนักสำหรับการเดินช่วงในเปิดเกม

Sweet Sixteen

รูปที่ 1.5 แสดงตำแหน่งsweet sixteen

C Square คือ ตำแหน่งที่ติดกับมุมในแนวตั้งและแนวนอน รูปที่ 1.6 หมากดำจะอยู่ในตำแหน่ง C Square ทั้งหมด อันได้แก่ A2, A7, B1, B8, G1, G8, H2, H7

X Square คือ ตำแหน่งที่ติดกับมุมในแนวทแยง รูปที่ 1.6 หมากขาวจะอยู่ในตำแหน่ง X Square ทั้งหมด อันได้แก่ B2, B7, G2, B7

C squares and X squares

รูปที่ 1.6 แสดงตำแหน่งC Square และX Square 
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
Sosuco and Group 2008
 
Copyright © 2006-2015 www.ThaiOthello.com (Thailand), All Rights Reserved